Odcisk

Warunki prawne


Uzyskując dostęp do strony internetowej (zgodnie z definicją poniżej) i / lub pobierając dokument dostępny na stronie internetowej i / lub wysyłając wiadomość e-mail na adres „Les Calèches de Versailles - Attelages d'ile de France - Ferme de Mezu ”ze strony internetowej, każda osoba fizyczna (zwana dalej„ użytkownikiem ”) oświadcza i gwarantuje, że najpierw zapoznała się z tymi warunkami prawnymi, informacjami prawnymi, zasadami mającymi zastosowanie do ochrony danych osobowych osobiste i warunki korzystania z Witryny oraz że akceptuje warunki bez zastrzeżeń, modyfikacji lub ograniczeń.

Informacje prawne


Niniejsza strona internetowa dostępna pod adresem: www.calechesdeversailles.com (strona internetowa) została opublikowana przez Les Calèches de Versailles - Attelages d'ile de France - Ferme de Mezu, Rue de Villepreux, 78450 Chavenay, FRANCJA (zwana dalej „Spółką”).

Dyrektorem publikacji strony internetowej jest: Pan Johann GOURBAIL.

Gospodarzem strony jest OVH 2 rue Kellermann 59100 Roubaix France

Ochrona danych osobowych


Adres e-mail i wszelkie inne dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkownika w celu identyfikacji w Witrynie, w jego adresie e-mail do Firmy, adres IP (protokół internetowy) jego połączenia internetowego , cechy jego oprogramowania nawigacyjnego, są jedynymi danymi osobowymi, które mogą być gromadzone za pośrednictwem strony internetowej i przetwarzane przez firmę (zwane dalej „danymi osobowymi”).

Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Firma na własny rachunek. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiadania na wiadomości e-mail wysyłane do Spółki i jej członków, zapewniając bezpieczeństwo komputerowe Witryny i / lub serwerów, na których są hostowane, oraz ustanawiając Statystyki konsultacji na stronie, wysyłanie Użytkownikom biuletynu e-mail, zapewniającego otrzymanie dokumentów pobranych ze Strony. Wyżej wymienione dane są przechowywane przez czas niezbędny do celów, w których są gromadzone i przetwarzane. Dane osobowe gromadzone i przetwarzane przez Spółkę za pośrednictwem strony internetowej nie są przekazywane ani wynajmowane, bezpłatnie ani odpłatnie, stronom trzecim. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu, modyfikowania, poprawiania i usuwania Danych osobowych, które go dotyczą.

Każdy użytkownik potwierdzający swoją tożsamość może w dowolnym momencie zażądać modyfikacji lub usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, poprzez przesłanie się pocztą wyłącznie do:

The Carriages of Versailles - Attelages d'ile de France - Ferme de Mezu, Rue de Villepreux, 78450 Chavenay, FRANCJA

Dane osobowe dotyczące członków Spółki, które są udostępniane w Witrynie, nie mogą być gromadzone i przetwarzane bez uprzedniej pisemnej zgody zainteresowanej osoby. W szczególności każdy Użytkownik zobowiązuje się nie gromadzić i nie wykorzystywać, ręcznie ani automatycznie, tych danych osobowych do wysyłania wiadomości reklamowych ani żadnych innych danych niezwiązanych z działalnością Spółki i jej członków.

Własności intelektualne


Kredyty fotograficzne

Fotografie i ilustracje prezentowane na tej stronie są własnością:

The Carriages of Versailles - Attelages d'ile de France - Ferme de Mezu, Rue de Villepreux, 78450 Chavenay, FRANCJA
Sankcje karne istnieją w przypadku powielania, reprezentowania lub rozpowszechniania w jakikolwiek sposób utworów artystycznych bez zgody właścicieli praw autorskich. Zatem w rozumieniu art. L 335-2 kodeksu własności intelektualnej podrabianie jest przestępstwem i jako takie podlega karze dwóch lat pozbawienia wolności oraz 152 449 02 euro d w porządku. Fałszowanie oprogramowania podlega takim samym karom.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright 2017 - Les Calèches de Versailles

Powielanie i wykorzystywanie informacji (tekstów, zdjęć i zdjęć) opublikowanych przez Firmę na tej stronie jest dozwolone wyłącznie do prywatnego użytku kopisty i nie jest przeznaczone do wspólnego użytku (artykuł L122-5 Kodeksu własności przemysłowe). W związku z tym wszelkie nieupoważnione reprezentowanie lub powielanie, w jakikolwiek sposób, jest surowo zabronione, pod karą postępowania sądowego. Sprawca podlega sankcjom cywilnym i karnym, w szczególności karom przewidzianym w artykułach L335-2 i L343-1 Kodeksu własności przemysłowej.

Logo i marka Spółki są własnością intelektualną Spółki. Żadna licencja ani inne prawo do odwiedzania strony nie jest przyznawane nikomu w odniesieniu do praw własności intelektualnej.

Firma upoważnia użytkowników do pobierania biuletynów lub innych dokumentów będących własnością firmy, które są udostępniane użytkownikom w formie plików elektronicznych specjalnie do pobrania. Pliki te można pobrać tylko z linków hipertekstowych wyrażających upoważnienie udzielone Użytkownikom do pobrania tych plików. Użytkownik w szczególności powstrzymuje się od przekazywania tych dokumentów stronom trzecim w jakikolwiek sposób i na dowolnym nośniku.

Inne postanowienia


Firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność wszystkich informacji udostępnianych odwiedzającym na swojej stronie internetowej, ale mogą one zawierać niedokładności techniczne lub błędy typograficzne, a nawet być niekompletne. Informacje te mogą być poprawione i zmodyfikowane przez Firmę w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Firma może w dowolnym momencie i bez powiadomienia wprowadzać ulepszenia lub modyfikacje usług oferowanych na swojej stronie i / lub zaprzestać ich marketingu.

Witryna oraz dostarczane przez nią dane, informacje i dokumenty są przeznaczone wyłącznie na ogólne niewyczerpujące informacje na temat Spółki i nie mogą być w żaden sposób uważane za stanowiące poradę prawną, akwizycję, nagabywanie i / lub oferta usług.

Każdy użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z informacji dostarczonych ze strony internetowej, a firma nie może w żadnym wypadku ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z wykorzystania tych informacji przez użytkownika , Firma nie gwarantuje ciągłego dostępu do strony internetowej. Firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za wszelkie informacje, niedokładności lub pominięcia związane z informacjami dostępnymi na swojej stronie internetowej oraz za jakiekolwiek wykorzystanie inne niż te, do których są przeznaczone. Ponadto każda decyzja podjęta na podstawie tych informacji nie może pociągać za sobą odpowiedzialności Spółki.

Witryny stron trzecich, ich treść i / lub dokumenty dostępne z łączy hipertekstowych opublikowanych w Witrynie lub w dokumentach do pobrania z niej są wyłączną odpowiedzialnością ich autorów i nie mogą być wziąć na siebie odpowiedzialność Spółki.


Wszelkie prawa zastrzeżone - Les Calèches de Versailles - 2017
Wszelkie prawa zastrzeżone - Les Calèches de Versailles - 2017
Powitanie
Kontakt
Odcisk
Rezerwacja
Aktualności
Partnerzy
Obszar pobierania
O nas
Wydarzenie
Turystyka
Ożywienie
Trakcja zwierząt
Showroom
Copyright Les Calèches de Versailles 2021
Réalisation : EMC² Studio
Hébergement : OVH